به روزرساني99/02/01 اطلاعیه ارزشیابی اینترنتی اساتیدبراي نيمسال دوم99-98

                                            

** قابل توجه ی کلیه ی دانشجویان محترم **

امکان ارزشیابی اساتید مدعو و اعضای هیأت علمی دانشگاه برای نیمسال دوم                            سال تحصیلی 99 98 در سیستم آموزشی گلستان از تاریخ 99/01/30 لغایت 99/02/31 فراهم گردید، لذا خواهشمند است در تاریخ زمانی عنوان شده،،

جهت انجام ارزشیابی در سیستم گلستان،، اقدام نمائید . 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر