معرفی کارکنان
دکتر قاسمعلی مقتدری ریاست محترم مرکز
شهرام حسین نیا – مسئول آموزش مرکز-  52515042
محمود باقری- کاربر ارشد و حراست مرکز-52512500
مهران محمودی- مسئول حفاظت آزمون و متصدی آزمایشگاه های 1 و2 - و معادل سازی
محمدخجسته-  مسئول امور اداری-52515040 
مهران عسکری- مسئول امور تربیت بدنی مرکز-52517892

یوسف هرمی- مسئول فنی امور رایانه و کارشناس تغییررشته ،مهمانی و انتقالی-52515040
شقایق افسر-کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته های ادبیات فارسی و حسابداری -52517377
شریفه خضری- کارشناس رشته روانشناسی و  علوم تربیتی و مسئول امور اساتید-52515030
خاطره کریم پور- کارشناس رشته زیست شناسی،مهندسی مدیریت پروژه،مهندسی صنایع و کارشناس فارغ التحصیلی-52512845
مانا میری- کارشناس رشته حسابداری،علوم اقتصاد،علوم اجتماعی،مترجمی زبان انگلیسی-52515030
بهنام عوض پورکشکولی-کارپرداز و رابط فرهنگی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد،بهزیستی،بنیاد شهید و کارشناس- رشته جغرافیا،آب و هواشناسی ،الهیات،مهندسی منابع طبیعی و تحصیلات تکمیلی رشته آب و هواشناسی-52517891
معصومه منفرد-  مسئول تحصیلات تکمیلی -کارشناس رشته فیزیک، معماری ،عمران،تربیت بدنی-52515057
مریم فتحی- کارشناس مجموعه مدیریت(دولتی،صنعتی،جهانگردی،بازرگانی)-52518180
یاسرمرادی-مسئول امور مالی مرکز-52515045
توران ضیایی- مسئول دروس عمومی مرکز-52516360

ناهید خادم- مسئول امور دانش آموختگان و کارشناس رشته حقوق-52516268
الهام امید وار- کارشناس امور دانش آموختگان مرکز-52516360
امهانی بازآور-  روابط عمومی مرکز 52517892
منظر زارعی- نماینده نهاد مقام معظم رهبری و مسئول امور فرهنگی -52516267
 دنیا فدایی-   مسئول دبیرخانه مرکز52514400
خلیل حیدری- مسئول کتابخانه علامه دهخدا مرکز-52517892