1395/9/15 دوشنبه لیست مدارک مورد نیاز جهت فرآیند فارغ التحصیلی
1 – اصل و تصویر گواهینامه پایان تحصیلات دوره ی متوسطه ( یک سری )
 2 – اصل و تصویر گواهینامه پایان تحصیلات دوره ی پیش دانشگاهی ( یک سری )
 3 – اصل تاییدیه پیش دانشگاهی ( از طریق مراجعه به پست )
 4 – اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات شناسنامه ( یک سری )
5 – اصل کارت ملی و تصویر کارت ملی ( یک سری )
6 – اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( یک سری )
دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند مکلفند پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه با مراجعه به حوزه نظام وظیفه ، برگ اعزام به خدمت ( برگ سبز) اخذ و به منظور تکمیل پرونده به امور فارغ التحصیلی تحویل نمایند.
 7 – اصل کارت دانشجویی
8 – اصل کارت کتابخانه ( در صورت عضویت کتابخانه )
9 – مراجعه به امور مالی دانشگاه و پرداخت هزینه ی صدور دانشنامه و گواهی موقت به حساب دانشگاه پیام نور.          
10- شش قطعه عکس 4 * 3 پشت نویسی شده   ( عکس باید با زمینه سفید با حجاب کامل اسلامی و جدید گرفته شده باشد )