دوشنبه 12 دی 1401 تمدید مهلت ارسال آثارنهمین جشنواره کشوری حرکت-1401/10/12 تمدید مهلت ارسال آثار« نهمین جشنواره کشوری حرکت ویژه انجمن های علمی، دانشجویی»

مهلت ارسال آثار تا تاریخ 10/11/1401 تمدید گردید.
-کلیه آثار، ابتکارات، اختراعات و.. جهت شرکت در جشنواره بایستی در بازه زمانی ابتدای خرداد 1400لغایت 10 بهمن ماه 1401 تولید شده باشند.
-کلیه آثار دانشجویان به آدرس pnusemnanharkat@gmail.com ارسال گردد.
-آیین نامه و فرم های ثبت نام از طریق سایت: semnan.se.pnu.ac.ir بخش مربوط به جشنواره حرکت دریافت گردد.
تمدید مهلت ارسال آثار« نهمین جشنواره کشوری حرکت ویژه انجمن های علمی، دانشجویی»

مهلت ارسال آثار تا تاریخ 10/11/1401 تمدید گردید.
-کلیه آثار، ابتکارات، اختراعات و.. جهت شرکت در جشنواره بایستی در بازه زمانی ابتدای خرداد 1400لغایت 10 بهمن ماه 1401 تولید شده باشند.
-کلیه آثار دانشجویان به آدرس pnusemnanharkat@gmail.com ارسال گردد.
-آیین نامه و فرم های ثبت نام از طریق سایت: semnan.se.pnu.ac.ir بخش مربوط به جشنواره حرکت دریافت گردد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر