كارگاه تخصصي آشنايي با تيپهاي شخصيتي و اختلالات شخصيت-99/07/9
زمان: چهارشنبه 9 مهر 1399
مكان: تهران
برگزار كنندگان: مركز خدمات روان شناسي و مشاوره دانشگاه خوارزمي برگزار مي كند:
 
امتیاز دهی