همايش ملي قرآن و مطالعات ادبي و اجتماعي-99/07/16
زمان: چهارشنبه 16 مهر 1399
مكان:
برگزار كنندگان: دانشگاه گلستان برگزار مي كند.