سومين همايش ملي خير ماندگار(مطالعه و ارزيابي نظام حكمراني امور خير در ايران-99/010/09
زمان: سه‌شنبه 9 دی 1399
مكان: