همایش بین المللی بزرگداشت شخصیت و تبیین آراء و آثار علامه ذوافنون سید علیخان مدنی شیرازی-1402/10/24
زمان: یکشنبه 24 دی 1402
مكان: دبیرخانه همایش شیراز