كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
منو
همايش ها
ورود
شماره صندلیهای امتحانات 2 تیرماه نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 30خرداد نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 29 خرداد نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 23 خرداد نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 22 خرداد نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 21 خرداد نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 20 خرداد نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 19خرداد نیمسال دوم 1403
لغو امتحانات روز چهارشنبه 16 خرداد 1403
شماره صندلیهای امتحانات 13 خرداد نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 12 خرداد نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 9خرداد نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 8خرداد نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 7 خرداد نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 6 خرداد نیمسال دوم 1403
شماره صندلیهای امتحانات 5 خرداد نیمسال دوم 1403
لغو امتحانات روزهای یکم و دوم خرداد 1403
راهنمای شرکت در آزمونهای سامانهlms- به روز رسانی 1403/02/29
ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان پیام نور-1403/01/29
قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی
1 2 3 4 5 6 7 8